IELTS TIPS

IELTS TIPS

IELTS шалгалтын task бүрт нарийвчилсан зааварчилгаа авч тусгайлан өөрийнхөө ажиллах шаардлагатай чадварыг богино хугацаанд багштай хамтран ахиулах сургалт юм.

Сургалтын хөтөлбөр

A долоо хоног

Reading                                     Mon, Wed

Writing                                      Tue, Thu

MOCK test+ зөвлөгөө            Fri

Ярианы клуб                           Sat

B долоо хоног

Speaking                                   Mon, Wed

Listening /2дах, 4 дэх/           Tue, Thu

MOCK test+ зөвлөгөө            Fri

Ярианы клуб                           Sat

Сургалтын нийт цаг

СУРГАЛТЫН ОНЦЛОГ

Шалгалтанд бие даан бэлтгэж буй хүмүүс

Өмнө нь IELTS суралцасан ч ахин сэргээх, бататгах хэрэгцээтэй

IELTS оноогоо ахиулах зорилготой

✓  Аль нэг чадвараа тулж ажиллах шаардлагатай

Шалгалтын хугацаа тулсан

Цаг хугацаа мөнгө хэмнэх

СУРГАЛТЫН ДАВУУ ТАЛ

24/7 шалгалтанд бэлтгэх орчин

Шалтгалтын жинхэнэ материалууд дээр ажиллах

Сонсгол болон ярианы хичээлд төвлөрөх боломжтой орчинтой

✓  Mock тест өгөх, зөвлөмж авах

Өдөрт 2 цаг танхимын хичээл

Сургалтын төлбөр

Үргэлжлэх хугацаа:

Нийт цаг:

Өглөө/Өдөр:

Орой:

7 хоног

10 цаг

155,000₮

155,000₮