IELTS ҮНДСЭН АНГИ

IELTS-ИЙН ҮНДСЭН АНГИ

IELTS-ийн  ерөнхий 4 ур  чадварын хичээлүүдийг Cambridge-ийн сургалтын хөтөлбөрт суурилан шалгалтын бүтэц, стратегийг судална. Англи хэлний дунд түвшнээс IELTS-ийн  6,5-7,0 оноо хүртэл зорих хөтөлбөр юм. Цагийн менежментийг зөв ашиглах, шалгалт бүрийн онцлогийг судлан өндөр оноо авах тактикийн хичээлийг IELTS-ийн өндөр оноотой TESOL зэрэгтэй багшаар удирдуулна.

Суралцагч бүр 7 хоног бүрийн MOCK тест дээр ажилласан үр дүнд тулгуурлан багшаас заавар авч хамтран ажиллана.

Сургалтын хөтөлбөр

Үндсэн хөтөлбөр: 7 хоногт 4 өдөр

Сондгой анги: 1, 3, 5 + Sat

Тэгш анги: 2, 4, 6 + Sat

Нэмэлт давтлага:  7 хоногт 2 өдөр

Сондгой анги 2, 4

Тэгш анги: 1, 3

Нэмэлт хичээл: 30 хоног

Сургалтын сүүлийн 2 долоо хоногт ур чадварын давтлага, ганцаарчилсан зөвлөгөө

Сургалтын нийт цаг

ТУС СУРГАЛТААР НИЙТ 152 ЦАГЫН ХИЧЭЭЛД ХАМРАГДАНА.

        48 ЦАГ – ТАНХИМЫН ХИЧЭЭЛ

        16 ЦАГ – ҮГСИЙН САН БАТАТГАХ, БАЯЖУУЛАХ, БАГААР АЖИЛЛАХ СОНИРХОЛТОЙ ХИЧЭЭЛҮҮД

        16 ЦАГ – ГАДААД БАГШТАЙ ЯРИАНЫ ХИЧЭЭЛ

✓         16 ЦАГ – ТАНХИМЫН ХИЧЭЭЛИЙН БАТАТГАЛ ТЕСТ

        24 ЦАГ – НЭМЭЛТ САРЫН ХИЧЭЭЛ /IELTS task/

        + 32 ЦАГ – 7 ХОНОГТ 4 ЦАГ БАГШТАЙГАА ТУСГАЙЛАН ДАВТЛАГА ХИЙХ /student profile/

Сургалтын төлбөр

Үргэлжлэх хугацаа:

Нийт цаг:

Өглөө/Өдөр:

Орой:

12 долоо хоног

152 цаг

599,000₮

699,000₮