АНУ-ын Хэлний Бэлтгэл

 

Лого

Сургуулийн нэр

Байрлал

Хэлний бэлтгэлийн төлбөр

Элсэлтийн хугацаа

Элсэлтийн

хураамж

Дотуур байрны төлбөр

/1 сар/

1

California State University, Chico

Chico,

California

2,000$

/2 сар/

1,3,6,8,10

саруудад

100$

1,171$-1,686$

2

California State University, Eastbay

Hayward,

California

3,000$

/2 сар/

1,3,6,9

саруудад

100$

1,132$-1,290$

3

California State University, Long beach

Long beach, California

5,200$

/3-4 сар/

1,5,8

саруудад

150$

1,297$-1,494$

4

California State University, Sacramento

Sacramento, California

2,500$

/2 сар/

1,3,5,8,10

саруудад

125$

600$-1,200$

5

Arizona State University

Tempe,

Arizona

2500$

/2 сар/

1,3,5,8,10

саруудад

105$

1,087$-1,635$

6

University of Tennessee

Knoxville, Tennessee

2,091$

/2 сар/

1,3,5,8,10

саруудад

50$

1,008$-1,516$

7

University of Illinois, Chicago

Chicago,

Illinois

4,875$

/3 сар/

1,2,5,6,8,10

саруудад

150$

1,187$-1,277$

8

Washington State University

Pullman,

Washington,

2,515$

/2 сар/

1,3,5,8,10

саруудад

75$

1,380$-1,966$

9

University of Northern Iowa

Cedar Falls,

Iowa

2,600$

/2 сар/

1,3,6,8,10

саруудад

75$

487$-861$

10

Murray State University

Murray,

Kentucky

1,550$

/2 сар/

1,3,6,8,10

саруудад

50$

728$-1,380$

11

University of North Carolina, Charlotte

Charlotte, North Carolina

4,225$

/3 сар/

1,5,8

саруудад

140$

985$-1,538$

12

University of Arkansas

Fayetteville, Arkansas

3,000$

/2 сар/

1,3,6,8,10

саруудад

125$

574$-1,030$

13

Iowa State University

Ames,

Iowa

$5,200

/ 4 сар/

2,6,8,10

саруудад

40$

530$-954$

14

University of Florida

Gainesville, Florida

3,500$

/3 сар/

1,3,5,7,8,11

саруудад

150$

759$-1,315$

15

Indiana University, Bloomington

Bloomington, Indiana

2,400$

/2 сар/

1,3,5,6,8,10

саруудад

100$

787$-2,510$

16

Salem State University

Salem, Massachusetts

3,250$

/4 сар/

1,5,7,9

саруудад

50$

573$-1,075$

17

University of Nevada

Reno,

Nevada

3,900$

/4 сар/

1,3,6,7,8,10

саруудад

60$

578$-1,675$

18

Missouri State University

Springfield, Missouri

2,200$

/2 сар/

1,3,6,8,10

саруудад

100$

457$-1,240$

19

University of Utah

Salt Lake,

Utah

2,000

/2 сар/

1,3,5,8,10

саруудад

75$

304$-1,000$

20

University of California, Los Angeles

Los Angeles,

California

3,525$-5,800$

/6-10 долоо хоног/

1,3,6,8,9

саруудад

150$

447$-1,710$

21

California State University, Dominguez Hills

Carson, California

2,400$

/2 сар/

1,3,5,6,8,10

саруудад

200$

701$-968$

22

California State University /ALP/

Fullerton, California

5,152$

/4 сар/

2,682$

/2 сар/

1,3,5,8,10

саруудад

100$

1,033$-1,274$

23

University of Colorado, Boulder

Boulder, Colorado

2,800$

/2 сар/

1,3,5,6,8,10

саруудад

100$

755$-850$

24

University of Washington, Seattle

Seattle,

Washington

3,680$

/3 сар/

12,3,6,9

саруудад

90$

642$-1,237$

25

University of Illinois, Springfield

Springfield, Illinois

2,894$

/2 сар/

1,3,6,8,10

саруудад

75$

683$-1,705

26

University of Minnesota

Minneapolis
,

Saint Paul
, Minnesota

3,975$

/2 сар/

1,6,9

саруудад

830$-1043$

27

University of Louisville

Louisville, Kentucky

5,090$

/4 сар/

1,8

саруудад

100$

646$-1738$

28

University of California, San diego

La Jolla, California

3,750$

/3 сар/

1,4,6,9

саруудад

200$

1,082$-1,259$

29

University of Southern California

Los Angeles, California

5,700$

/4 сар/

1,2,5,9

саруудад

175$+1,000$ tuition deposit

928$-1,004$

30

University of Kentucky

Lexington, Kentucky

3,190$

/2 сар/

1,3,6,7,8,10

саруудад

150$

821$-998$

31

California State University, Los Angeles

Los Angeles, California

5,432$

/4 сар/

1,5,8

саруудад

150$+800$

(tuition deposit)

576$-927$

32

California State University, Pomona

Pomona, California

4,400$

/3 сар/

1,3,6,9

саруудад

150$

1,687$-1,899$

33

University of California, Riverside

Riverside, California

3,700$

/ 3 сар/

1,3,6,9

саруудад

200$

1,005$-2,010$

34

University of California, Irvine

Irvine, California

4,000$

/3 сар/

1,4,6,10

саруудад

200$

1,345$-1,780$

35

University of Oregon

Eugene, Oregon

3,975$

/3 сар/

1,4,6,9

саруудад

110$

1,274$-1,447$

36

University of Idaho

Moscow, Idaho

2,600$

/2 сар/

1,3,5,8,10

саруудад

75$

1,058$-1,534$

37

Portland State University

Portland, Oregon

4,014$

/3 сар/

1,4,6,9

саруудад

150$

563$-963$

38

University of Montana

Missoula, Montana

3,580$

/3 сар/

1,5,8

саруудад

100$

642$-829$

39

University of Wyoming

Laramie, Wyoming

3,725$

6,500$

/4 сар/

1,5,8

саруудад

40$

499$-730$

40

University of Nebraska, Lincoln

Lincoln, Nebraska

5,220$

/4 сар/

1,5,8

саруудад

$45

723$-1,197$

41

University of Nebraska, Omaha

Omaha, Nebraska

1,837$

/2 сар/

1,3,5,8,10

саруудад

45$

575$-616$

42

Kansas State University

Manhattan, Kansas

7,147$

/4 сар/

1, 6, 8

саруудад

80$

816$-1,161$

43

Illinois State University

Normal, Illinois

4,497$

/ 4сар/

1,6,8

саруудад

75$

889$-1,520$

44

Western Michigan University

Kalamazoo,

Michigan

5,500$

/3 сар/

1,5,9

саруудад

100$

794$-1,998$

45

Ohio State University

Columbus, Ohio

8,185$

/4 сар/

1,5,6,8

саруудад

135$

1,021$-1,312$

46

Ohio University

Athens, Ohio

6,075$ /4 сар/

1,5,8

саруудад

45$

1,025$-1,349$

47

Texas A&M University, Kingsville

Kingsville, Texas

3,995$ /4 сар/

2,195$ /2 сар/

1,6,7,8,10

саруудад

175$

565$-1,289$

48

Texas State University

San Marcos, Texas

4,376$

/3 сар/

1,6,8

саруудад

55$

1,230$-1,383$

49

University of Texas, Arlington

Arlington, Texas

6,000$

/3 сар/

1,3,6,8,10

саруудад

130$+500$ / tuition deposit/

501$-670$

АНУ-ын Бакалаврын Сургалт

 

Лого

Сургуулийн нэр

Байрлал

Бакалаврын төлбөр

(
Хичээлийн жилийн хагас жилээр тооцсон болно
)

Элсэлтийн хугацаа

Элсэлтэнд тавигдах шаардлага

Дотуур байрны төлбөр

/1 сар/

TOEFL IBT

IELTS

1

California State University, Chico

Chico,

California

8,831$

8,1

саруудад

61

6.0

1,171$-1,686$

2

California State University, Eastbay

Hayward,

California

7,746$

9, 1, 3, 6 саруудад

61

6.0

1,132$-1,290$

3

California State University, Long beach

Long beach, California

7,694$

8, 1, 3, 6 саруудад

61

6.0

1,297$-1,494$

4

California State University, Sacramento

Sacramento , California

7,200$

8, 1, 3, 6 саруудад

64

6.5

600$-1,200$

5

Arizona State University

Tempe,

Arizona

12,392$

8,1,5

саруудад

61

6.0

1,087$-1,635$

6

University of Tennessee

Knoxville, Tennessee

15,459$

8, 1, 5

саруудад

70

6.5

1,008$-1,516$

7

University of Illinois

Chicago,

Illinois

10,550$

8, 1, 5

саруудад

80

6.5

1,187$-1,277$

8

Washington State University

Pullman,

Washington,

12,250$

8, 1, 5

саруудад

79

6.5

1,380$-1,966$

9

University of Northern Iowa

Cedar Falls,

Iowa

9,650$

8, 1, 5

саруудад

79

6.0

487$-861$

10

Murray State University

Murray,

Kentucky

10,356$

8, 1, 5

саруудад

71

6.0

728$-1,380$

11

University of North Carolina, Charlotte

Charlotte, North Carolina

16,958$

8, 1, 5

саруудад

100

7.0

985$-1,538$

12

University of Arkansas

Fayetteville, Arkansas

11,584$

8, 1, 5

саруудад

79

6.5

574$-1,030$

13

Iowa State University

Ames,

Iowa

10,481$

8, 1, 5

саруудад

71

5.5

530$-954$

14

University of Florida

Gainesville, Florida

14,329$

8, 1, 5

саруудад

80

6.0

759$-1,315$

15

Indiana University, Bloomington

Bloomington, Indiana

17,123$

8, 1, 5

саруудад

105

7.5

787$-2,510$

16

Salem State University

Salem, Massachusetts

7,500

8, 1, 5

саруудад

80

6.0

573$-1,075$

17

University of Nevada

Reno,

Nevada

7,845$

8, 1, 5

саруудад

61

6.0

578$-1,675$

18

Missouri State University

Springfield, Missouri

7,060$

8, 1, 6

саруудад

79

6.0

457$-1,240$

19

University of Utah

Salt Lake City, Utah

12,138$

9, 1, 5

саруудад

80

6.5

304$-1,000$

20

University of California, Los Angeles

Los Angeles, California

19,800$

9, 1, 3

саруудад

83

7.0

447$-1,710$

21

California State University, Dominguez Hills

Carson, California

9,390$

8,1

саруудад

61

5.5

701$-968$

22

California State University

Fullerton, California

15,369$

8,1,5

саруудад

61

5.5

1,033$-1,274$

23

University of Colorado, Boulder

Boulder, Colorado

19,943$

8,1

саруудад

75

6.5

755$-850$

24

University of Washington, Seattle

Seattle,

Washington

16,866$

9,1,3,6 саруудад

76

6.0

642$-1,237$

25

University of Illinois, Springfield

Springfield, Illinois

13,200$

8,1,6

саруудад

61

6.0

683$-1,705

26

University of Minnesota

Minneapolis

13,639$

9,1

саруудад

79

6.5

830$-1043$

27

University of Louisville

Louisville, Kentucky

12,323$

8,1,5

саруудад

79

6.5

646$-1738$

28

University of California, San diego

La Jolla, California

19,033$

9,1,3

саруудад

83

7.0

1,082$-1,259$

29

University of Southern California

Los Angeles, California

25,105$

9,1,3

саруудад

83

7.0

928$-1,004$

30

University of Kentucky

Lexington, Kentucky

13,167$

8,1,5,6 саруудад

71

6.0

821$-998$

31

California State University, Los Angeles

Los Angeles, California

12,389$

8,1

саруудад

61

5.5

576$-927$

32

California State University, Pomona

Pomona, California

9,068$

9,1,7,3 саруудад

71

6.0

1,687$-1,899$

33

University of California, Riverside

Riverside, California

13,964$

9,1,6

саруудад

80

6.5

1,005$-2,010$

34

University of California, Irvine

Irvine, California

18,727$

9,1,3

саруудад

80

6.5

1,345$-1,780$

35

University of Oregon

Eugene, Oregon

15,444$

9,1,3,6 саруудад

61

6.0

1,274$-1,447$

36

University of Idaho

Moscow, Idaho

10,512$

8,1,5

саруудад

70

6.0

1,058$-1,534$

37

Portland State University

Portland, Oregon

11,659$

9,1,4

саруудад

71

6.0

563$-963$

38

University of Montana

Missoula, Montana

11,523$

8,1,5

саруудад

70

6.0

642$-829$

39

University of Wyoming

Laramie, Wyoming

13,093$

9,1

саруудад

71

6.0

499$-730$

40

University of Nebraska, Lincoln

Lincoln, Nebraska

11,470$

8,1,5

саруудад

70

6.0

723$-1,197$

41

University of Nebraska, Omaha

Omaha, Nebraska

7,704$

8,1,5

саруудад

61

6.0

575$-616$

42

Kansas State University

Manhattan, Kansas

6,364$

8,1,6

саруудад

79

6.5

816$-1,161$

43

Illinois State University

Normal, Illinois

17,772$

8,1,5,6 саруудад

79

6.5

889$-1,520$

44

Western Michigan University

Kalamazoo,

Michigan

14,448$

9,1,5

саруудад

61

6.0

794$-1,998$

45

Ohio State University

Columbus, Ohio

13,601$

8,1,5

саруудад

79

6.5

1,021$-1,312$

46

Ohio University

Athens, Ohio

10,461$

8,1,5

саруудад

61

6.0

1,025$-1,349$

47

Texas A&M University, Kingsville

Kingsville, Texas

9,055$

8,1,6

саруудад

61

565$-1,289$

48

Texas State University

San Marcos, Texas

9,083$

8,1,6

саруудад

78

6.5

1,230$-1,383$

АНУ-ын Магистр, Докторын Сургалт

 

Лого

Сургуулийн нэр

Байрлал

Магистр, докторын төлбөр

(
Хичээлийн жилийн хагас жилээр тооцсон болно
)

Элсэлтийн хугацаа

Элсэлтэнд тавигдах шаардлага

Дотуур байрны төлбөр

/1 сар/

TOEFL IBT

IELTS

1

California State University, Chico

Chico,

California

10,638$

01.23-05.31

08.22-12.31

80

6.0

1,171$-1,686$

2

California State University, Eastbay

Hayward, California

9,234$

9, 1, 3, 6 саруудад

80

6.0

1,132$-1,290$

3

California State University, Long beach

Long beach, California

9,434

8, 1, 3, 6 саруудад

80

1,297$-1,494$

4

California State University, Sacramento

Sacramento , California

10,765$

8, 1, 3, 6 саруудад

88

6.5

600$-1,200$

5

Arizona State University

Tempe,

Arizona

10,914$

01.11-04.29

05.16-07.10

08.18-12.02

80

6.0

1,087$-1,635$

6

University of Tennessee

Knoxville, Tennessee

17,261$

8, 1, 5

саруудад

88

7.0

1,008$-1,516$

7

University of Illinois

Chicago,

Illinois

11,860$

8, 1, 5

саруудад

86

7.0

1,187$-1,277$

8

Washington State University

Pullman,

Washington,

12,625$

8, 1, 5

саруудад

82

7.0

1,380$-1,966$

9

University of Northern Iowa

Cedar Falls,

Iowa

9,988$

8, 1, 5

саруудад

85

6.5

487$-861$

10

Murray State University

Murray,

Kentucky

10,056$

8, 1, 5

саруудад

80

6.5

728$-1,380$

11

University of North Carolina, Charlotte

Charlotte, North Carolina

9,899$

8, 1, 5

саруудад

100

7.0

985$-1,538$

12

University of Arkansas

Fayetteville, Arkansas

12,606$

8, 1, 5

саруудад

88

7.0

574$-1,030$

13

Iowa State University

Ames,

Iowa

11,996$

8, 1, 5

саруудад

80

6.0

530$-954$

14

University of Florida

Gainesville, Florida

15,037$

8, 1, 5

саруудад

88

6.5

759$-1,315$

15

Indiana University, Bloomington

Bloomington, Indiana

11,400$

8, 1, 5

саруудад

105

7.5

787$-2,510$

16

Salem State University

Salem, Massachusetts

8,250$

8, 1, 5

саруудад

80

6.0

573$-1,075$

17

University of Nevada

Reno,

Nevada

14,083$

8, 1, 5

саруудад

71

6.0

578$-1,675$

18

Missouri State University

Springfield, Missouri

5,617$

8, 1, 6

саруудад

86

6.5

457$-1,240$

19

University of Utah

Salt Lake City, Utah

9,441$

9, 1, 5

саруудад

88

7.0

304$-1,000$

20

University of California, Los Angeles

Los Angeles, California

15,713$

9, 1, 3

саруудад

95

7.5

447$-1,710$

21

California State University, Dominguez Hills

Carson, California

9,390$

8,1

саруудад

80

6.5

701$-968$

22

California State University

Fullerton, California

14,403$

8,1,5

саруудад

80-89

6.5-7.0

1,033$-1,274$

23

University of Colorado, Boulder

Boulder, Colorado

17,534$

8,1

саруудад

83

6.5

755$-850$

24

University of Washington, Seattle

Seattle,

Washington

23,077$

9,1,3,6 саруудад

92

7.0

642$-1,237$

25

University of Illinois, Springfield

Springfield, Illinois

16,584$

8,1,6

саруудад

79

6.5

683$-1,705

26

University of Minnesota

Minneapolis

13,560$

9,1

саруудад

79

6.5

830$-1043$

27

University of Louisville

Louisville, Kentucky

10,738$

8,1,5

саруудад

79

6.5

646$-1738$

28

University of California, San diego

La Jolla, California

14,042$

9,1,3

саруудад

80

7.0

1,082$-1,259$

29

University of Southern California

Los Angeles, California

21,250$

9,1,3

саруудад

87

7.0

928$-1,004$

30

University of Kentucky

Lexington, Kentucky

14,200$

8,1,5,6 саруудад

79

6.5

821$-998$

31

California State University, Los Angeles

Los Angeles, California

14,403$

8,1

саруудад

80

6.0

576$-927$

32

California State University, Pomona

Pomona, California

6,976$

9,1,7,3 саруудад

80

1,687$-1,899$

33

University of California, Riverside

Riverside, California

10,617$

9,1,6

саруудад

80

7.0

1,005$-2,010$

34

University of California, Irvine

Irvine, California

12,638$

9,1,3

саруудад

80

7.0

1,345$-1,780$

35

University of Oregon

Eugene, Oregon

11,442$

9,1,3,6 саруудад

88

7.0

1,274$-1,447$

36

University of Idaho

Moscow, Idaho

10,324$

8,1,5

саруудад

80

6.5

1,058$-1,534$

37

Portland State University

Portland, Oregon

10,119$

9,1,4

саруудад

80

6.5

563$-963$

38

University of Montana

Missoula, Montana

10,031$

8,1,5

саруудад

80

6.5

642$-829$

39

University of Wyoming

Laramie, Wyoming

12,684$

9,1

саруудад

80

6.5

499$-730$

40

University of Nebraska, Lincoln

Lincoln, Nebraska

11,395$

8,1,5

саруудад

79

6.5

723$-1,197$

41

University of Nebraska, Omaha

Omaha, Nebraska

7,461$

8,1,5

саруудад

80

6.5

575$-616$

42

Kansas State University

Manhattan, Kansas

8,274$

8,1,6

саруудад

79

6.5

816$-1,161$

43

Illinois State University

Normal, Illinois

14,544$

8,1,5,6 саруудад

79

6.5

889$-1,520$

44

Western Michigan University

Kalamazoo,

Michigan

13,478$

9,1,5

саруудад

80

6.5

794$-1,998$

45

Ohio State University

Columbus, Ohio

6,465$

8,1,5

саруудад

79

7.0

1,021$-1,312$

46

Ohio University

Athens, Ohio

10,816$

8,1,5

саруудад

80

6.5

1,025$-1,349$

47

Texas A&M University, Kingsville

Kingsville, Texas

8,263$

8,1,6

саруудад

79

6.0

565$-1,289$

48

Texas State University

San Marcos, Texas

7,298$

8,1,6

саруудад

78

6.5

1,230$-1,383$

Edu Root LLC.
Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.